Algemene voorwaarden

Interior CAD for cabinet maker

edv- en cad-groep

Inh. Hannes Ellmeier
Buchbichl 38
Irschenberg 83737
Duitsland

Telefoon. +49 8025-995969
Fax +49 8025-995970
www.edv-cad.de
info@edv-cad.de

Algemene voorwaarden van edv& cad-groep

Afdeling 1 Rechtsgrondslagen

De wettelijke basis van alle aanbiedingen, diensten en leveringen van de edv & cad groep zijn de overeenkomstige wet- en regelgeving van de Bondsrepubliek Duitsland en deze algemene voorwaarden. Overeenkomsten die afwijken van deze algemene voorwaarden vereisen een schriftelijke bevestiging door de EDV & Cad-groep.

2 aanbiedingen

Aanbiedingen van de edv& cad-groep kunnen worden gewijzigd en niet-bindend, tenzij anders overeengekomen.
Individuele aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 20 kalenderdagen, tenzij anders vermeld. De aansprakelijkheid van de offertes wordt eveneens verbeurd indien de prijzen van de aangeboden goederen door de leverancier gedurende de geldigheidsduur van de aanbieding met meer dan 3% worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, worden de prijzen verstrekt zonder wettelijke omzet of BTW.

3 Bestelling

De bestelling kan telefonisch of schriftelijk worden geplaatst. Telefonische bestellingen en bestellingen worden uitgevoerd door nieuwe klanten tegen betaling onder rem op levering of vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.
Schriftelijke bestellingen en orders worden op verzoek en alleen met toestemming van de edv & cad-groep tegen factuur uitgevoerd. In het geval van leveringen waarvan de waarde meer dan EUR 2500 bedraagt, kan de edv& cad-groep van de klant verlangen dat hij een kredietbewijs of een bankgarantie overdraagt. Bij gebreke van enige andere overeenkomst worden deze algemene voorwaarden van de edv- en cad-groep met de plaatsing van de order als erkend beschouwd.

Afdeling 4 Sluiting van het contract

Een contract tussen edv & cad group en de klant treedt in werking met de schriftelijke orderbevestiging door de edv & cad groep of de uitvoering van de bestelling. Tenzij anders overeengekomen, vormt de schriftelijke orderbevestiging van de edv& cad-groep de basis van het contract.

In het geval van cursussen en seminars is de schriftelijke cursusregistratie de basis van het contract.
Cursusregistraties zijn bindend. Het cursusgeld moet ook volledig worden betaald in geval van niet-deelname,
tenzij een annulering ten minste 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt gedaan.

De edv & cad groep biedt de mogelijkheid om eventuele afwezigheden binnen 6 maanden goed te maken, mits er vacatures zijn en het cursusproces niet verstoord wordt.
Er is echter geen juridisch bindende aanspraak op dit.

Afdeling 5 Leveringstermijn

Leverings- en prestatieperioden vereisen de schriftelijke bevestiging van de edv- en cad-groep voor hun geldigheid.
edv & cad groep is niet aansprakelijk voor vertragingen in levering en prestaties als gevolg van overmacht of omstandigheden, gebeurtenissen die het aanzienlijk moeilijk of onmogelijk maken voor de edv & cad groep om de bestelling te vervullen. De edv& cad-groep behoudt zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onder dergelijke omstandigheden op te nemen of de leverings- en prestatieperioden met een overeenkomstige periode te verlengen.

6 Verzending, Levering

De verzending of levering van de goederen geschiedt voor rekening van de klant. Tenzij anders overeengekomen, draagt de klant de leveringskosten voor de goederen. Het risico gaat naar de klant wanneer de goederen worden verzonden.

Afdeling 7 Betalingsvoorwaarden

Als de levering wordt gedaan tegen factuur, moet de betaling van de factuurprijs plaatsvinden binnen 5 kalenderdagen na de factuurdatum zonder aftrek, tenzij anders overeengekomen.

Afdeling 8 Betalingsachterstand

De koper is in gebreke als het gevraagde factuurbedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn vanaf de factuurdatum aan de EDV & Cad Group is betaald. De betalingsachterstand treedt ook in werking zonder een herinnering. In geval van vertraging van de betaling is de koper aansprakelijk voor het factuurbedrag, de rente op te late betaling, de administratieve kosten en de kosten die zijn gemaakt als gevolg van de juridische stelling van de vorderingen van de edv& cad-groep. Dit omvat alle honoraria van advocaten en griffierechten, evenals onkosten. Administratieve kosten zijn verschuldigd per herinnering. De edv & cad-groep behoudt zich het recht voor om verdere kosten te claimen als gevolg van de schade veroorzaakt door de vertraging.
In het geval van betalingen op afbetaling is de koper in gebreke gebleven in het geval van een wanbetaling. In dit geval heeft edv & cad group het recht om het volledige factuurbedrag inclusief bijkomende kosten in rekening te brengen (zie hierboven).

Afdeling 9 Behoud van de titel

Geleverde goederen en licenties blijven eigendom van de edv & cad-groep tot de volledige betaling van het factuurbedrag en de kosten voor betalingsachterstand, die bestaan uit herinneringskosten, rente op betalingsachterstand en andere geclaimde kosten.
In het geval van software ontvangt de koper alleen de gebruiksrechten voor de software wanneer het factuurbedrag is betaald en, indien van toepassing, de kosten van vertraging. In het algemeen blijven eigendom en auteursrechten van de software bij de fabrikant, tenzij anders bepaald door de Algemene Voorwaarden van Linzenz.
De koper van de edv & cad-groep moet de toegang van derden tot de goederen die door het behoud van de titel zijn getroffen, onmiddellijk op de hoogte stellen.
In geval van doorverkoop van de goederen en vergunningen die aan derden (= ontvangers) worden geleverd aan de EDV & Cad-groep, moet de ontvanger in kennis worden gesteld van de inhoud van de edv& cad-groep.
De edv & cad-groep behoudt zich het recht voor om goederen en licenties terug te vorderen van de ontvanger als de door de levering gerechtvaardigde betalingsclaims niet worden afgewikkeld.

Sectie 10 Licentievoorwaarden (licentievoorwaarden)

De aanvaarding van de gebruiksrechten en licentievoorwaarden van de softwarefabrikant van de kant van de koper zijn een vereiste van de bestelling of de bestelling. De koper vergoedt edv & cad groep tegen de software fabrikant van schade die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de software of worden geëist door de software fabrikant.

Sectie 11 Klacht, Garantie

Software is uitgesloten van uitwisseling.
Als een retour toch wordt geaccepteerd, brengt de edv& cad-groep een administratieve vergoeding in rekening van 10% van de waarde van de goederen, maar ten minste 20 euro,– plus juridische kosten. Btw.
Materiële schade (e.B. defecte of defecte media) die binnen 30 dagen na levering door de koper aan de verkoper wordt gemeld, wordt kosteloos verholpen tegen de indiening van het beschadigde product, voor zover de fabrikant aansprakelijk is voor de schade/gebreken waarover wordt geklaagd. Indien nodig kunnen sommige producten een kortere kennisgevingsperiode hebben.
De edv & cad groep is alleen aansprakelijk binnen het kader van de wettelijke garantie voor fouten, functionele defecten en storingen van softwareproducten. Edv & cad group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of financiële verliezen als gevolg van het gebruik van de software.
Voor producten van eigen productie moet de rechtmatige gebruiker schriftelijk fouten, functionele gebreken en storingen van de edv- en cad-groep schriftelijk melden. De edv & cad groep streeft ernaar om storingen of defecten snel te corrigeren. Dit gebeurt gratis.
Edv & cad groep behoudt zich het recht voor om de gebruiker in rekening te brengen voor eventuele fouten, functionele defecten en storingen die een verkeerde inschatting of fout van de gebruiker blijken te zijn.

12 gebruikersondersteuning

Elke legitieme gebruiker van producten die hij/zij heeft gekocht bij de edv& cad-groep en volledig heeft betaald, heeft recht op ondersteuning in het kader van het ondersteuningscontract van de EDV & Cad Group.
Gebruikers zonder ondersteuningscontract komen niet in aanmerking voor gratis ondersteuning.

Afdeling 13 Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

Plaats van uitvoering en plaats van rechtsgebied is de statutaire zetel van de edv & cad groep.

14 Effectiviteit

Indien sommige van de bovengenoemde bepalingen en voorwaarden ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de andere bepalingen en voorwaarden onverlet.

Sectie 15 Definitie van website en website

In het volgende verwijst webpagina naar de inhoud van een HTML-bestand (eindigend op .htm of .html).
Dit omvat dus niet alleen de tekst die door internetbrowsers wordt weergegeven, maar ook alle andere inhoud van het bestand, met name opmaakfuncties, verwijzingen naar stijlbladen (bestanden eindigen in .css) en scripts (bestanden eindigen in .js).
De website verwijst naar het geheel van alle webpagina’s en hun structuur.

16 Aansprakelijkheid voor informatie gepubliceerd door edv& cad-groep

Informatie over producten en diensten is naar beste weten en overtuiging samengesteld. Ze zijn gebaseerd op gegevens die door fabrikanten zijn verstrekt of uit de productdocumentatie zijn gehaald. Er kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid en actualiteit van deze informatie. Het maximumbedrag van de adsict liability van de EDV & Cad Group is beperkt tot de product- of prestatiewaarde van het betreffende contract. Eventuele aanvullende aansprakelijkheid is uitgesloten.

Afdeling 17 Erkenning van de rechten van andere ondernemingen

De rechten van bedrijven in de gebruikte edv& cad-groep of de handelsmerken en handelsmerken die door de EDV & cad-groep worden genoemd, worden erkend.

Sectie 18 Auteursrechtverklaring

De website van de edv & cad-groep is auteursrechtelijk beschermd. Publicaties, zelfs gedeeltelijk, zijn alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van de edv & cad-groep.

Vanaf: april 2020
©Copyright edv & cad-groep, 1997-2020