Privacybeleid

Interior CAD for cabinet maker

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene nota’s

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Uw contactgegevens zijn te vinden in het gedeelte ‘Opmerking aan de verantwoordelijke instantie’ van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door ons ervan te voorzien. Bijvoorbeeld.B gegevens die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer we de website bezoeken door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (e.B. Internet browser, besturingssysteem of tijd van pagina weergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt geleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens, u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U te allen tijde contact met ons opnemen voor verdere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en -tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting- en contentleveringsnetwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd, omvatten.
De hoster wordt gebruikt voor het vervullen van het contract tegen onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 sec. 1 lit.b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 sec. 1 lit. f GDPR).
Onze Hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
We gebruiken de volgende hosters:
verenigde domeinen AG
Gautinger Straße 10
D-82319 Starnberg

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking van gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract gesloten voor orderverwerking met onze hoster.

3. Algemene nota’s en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.
We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (e..B. bij het communiceren via e-mail) beveiligingshiaten kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:
edv- en cad-groep
Buchbichl 38
D-83737 Irschenberg
Telefoon: +49 (0) 8025 / 99 59 69
E-mail: info@edv-cad.de
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (e.B. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagtijd

Tenzij er binnen dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode is vastgesteld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking niet meer is vastgesteld. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor de verwerking van gegevens intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (.B. belasting- of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de schrapping plaats na de afschaffing van deze gronden.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website bevat tools van bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke informatie aan beveiligingsinstanties bekend te maken zonder dat u, als betrokkene, juridische stappen tegen deze informatie ondernemen.
Het valt dus niet uit te sluiten dat de Amerikaanse autoriteiten (e.B. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP GROND VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANUIT JE BIJZONDERE SITUATIE TE ZIJN, TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS; DIT GILT OOK VOOR HET PROFILEREN VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U RESING, ZULLEN WE NIET MEER PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN, het
WE KUNNEN DE AANBEVOLEN RECHTEN GEBRUIKEN VOOR DE VERWERKING DAT UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN ZIJN OF DE VERWERKING VAN DE ERVARING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTEN (DISCLAIMER TOT ART. 21 ABS. 1 GDPR).
ZIJN PERSOONSGEGEVENS DIE U VOOR DIRECT GEBRUIK GEBRUIKEN, U HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE PERSOONSGEGEVENS; DIT GILT OOK VOOR HET PROFILEREN, TOT DUSVER HET MET DE DIRECTE TOEPASSING IN VERBINDING. ALS U CONTACT OPNEEMT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DE DIRECTE BESCHERMING (SAMENVATTING TOT ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om beroep in te stellen doet geen afbreuk aan andere administratieve of rechtsmiddelen.
U heeft recht op gegevensportabiliteit U heeft het recht om gegevens te hebben die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in overeenstemming met een contract dat aan uzelf of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat wordt overgedragen. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals orders of verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van ‘http://’ naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.
Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons indient, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en rectificatie

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om informatie vrij te maken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. U te allen tijde contact met ons opnemen voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
U te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in plaats van te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft op grond van artikel 21, lid 0, van de 1 GDPR, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen de boventoon voeren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
  • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Het verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat worden opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.
In sommige gevallen kunnen cookies van derden ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf (e.B. cookies voor de verwerking van betaaldiensten) te gebruiken.
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder hen (.B. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren of advertenties weer te geven.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (functionele cookies, e.B. voor winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (e.B bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden berekend op basis van art. 1 verlicht. f GDPR tenzij anders vermeld. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is aangevraagd, wordt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies inschakelen wanneer de browser wordt gesloten. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Voor zover cookies door derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en, indien nodig, uw toestemming vragen.

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (knop Leuk en delen)

Plugins van het sociale netwerk Facebook zijn geïntegreerd op deze website. Deze service wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.
Je herkent de Facebook plugins aan het Facebook logo of de “Vind ik leuk” knop op deze website. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Wanneer u deze website bezoekt, zorgt de plugin voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat je deze website hebt bezocht met je IP-adres. Als je op de facebook-knop ‘Vind ik leuk’ klikt terwijl je bent ingelogd op je Facebook-account, kun je de inhoud van deze website koppelen aan je Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis ontvangen van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Zie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Als je niet wilt dat Facebook je bezoek aan deze website kan koppelen aan je Facebook-gebruikersaccount, meld je dan af bij je Facebook-gebruikersaccount.
Het gebruik van de Facebook plugins is gebaseerd op Art. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien om een overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

6. Analysetools en reclame

WordPress Statistieken

Deze website maakt gebruik van “WordPress Statistieken” om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De provider is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.
WordPress Statistics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op het analyseren van gebruikersgedrag (e.B cookies of apparaatvingerving). WordPress Statistieken verzamelt onder andere logbestanden (verwijzer, IP-adres, browser, enz.), de oorsprong van websitebezoekers (land, stad) en welke acties ze op de site hebben ondernomen (e.B klikken, weergaven, downloads). De op deze manier verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de VS.
Uw IP-adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag.
Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6, lid 3, van het analyseprogramma. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (e.B. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, vragen wij u om een e-mailadres en informatie te verstrekken waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de gegevens die in het registratieformulier van de nieuwsbrief zijn ingevoerd, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. een GDPR). U uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link Afmelden in de nieuwsbrief. De wettigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.
De gegevens die door u zijn opgeslagen met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of.dem nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u uit de nieuwsbrief wordt verzonden en na het abonnement van de nieuwsbrief of na afloop van het jaar uit de nieuwsbriefdistributielijst wordt verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen te sturen van onze nieuwsbrief distributie naar eigen inzicht in het kader van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 1 verlicht. f GDPR.
Nadat u de distributielijst voor de nieuwsbrief hebt verlaten, wordt uw e-mailadres bij ons opgeslagen op een zwarte lijst of.dem nieuwsbriefserviceprovider kan worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens.
Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het versturen van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 sec. 1 lit. f GDPR). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

8. Plug-ins en tools

YouTube met verbeterde privacy

Deze website integreert video’s van YouTube. De site wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
We gebruiken YouTube in de geavanceerde privacymodus. Volgens YouTube staat deze modus niet toe dat YouTube informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Op deze manier maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.
Zodra je een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s je hebt bezocht.
Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je YouTube toestaan om je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel te koppelen. Je dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën (e.B. apparaat fingerprinting) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen.
Indien nodig, na het starten van een YouTube-video, kunnen verdere gegevensverwerkingsbewerkingen worden geactiveerd, waarop we geen invloed hebben.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.
Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR. Indien om een overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=devoor meer informatie over het privacybeleid van YouTube.

Google Maps

Op deze pagina wordt gebruik gemaakt van de kaartservice Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar en opgeslagen door een Server van Google in de VS. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en in een eenvoudige zoektocht naar de plaatsen die door ons op de website worden aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, onder c). 1 verlicht. f GDPR. Indien om een overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie.
Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgaan met gebruikersgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (e.B. in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. ReCAPTCHA analyseert hiervoor het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (e.B. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site wordt niet geadviseerd dat er een analyse plaatsvindt.
De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op basis van artikel 6, lid 3. 1 verlicht. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van haar web aanbiedingen tegen misbruik geautomatiseerde spionage en spam. Indien om een overeenkomstige toestemming is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 0. 1 verlicht. een GDPR; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over google reCAPTCHA:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.